Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden leg ik mijn huisregels uit. Voor de leesbaarheid van deze huisregels heb ik gebruik gemaakt van de ik-vorm. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt mijn Yolande van Loon – website bedoeld. Waar ‘jij’, ‘jou’of ‘jouw’ staat wordt jij als klant bedoeld. Waar ‘we’ of ‘wij’ staat gaat het over ons samen.

Waar ‘samenwerking’, ‘afspraak’ of ‘overeenkomst’ staat, gaat dit over diensten die ik aanbied en waar jij gebruik van maakt.

Waar ‘website’ staat verwijs ik naar mijn website op domeinnaam yolandevanloon.com (Creatieve Rouwvrouw)

Ik heb een dynamisch bedrijf, waardoor deze algemene voorwaarden op elk moment gewijzigd of aangevuld kunnen worden.

De nieuwe voorwaarden zijn geldig vanaf de datum van wijziging (die ik onderaan de pagina vermeld).

 

Bedrijfsgegevens

Yolande van Loon – Creatieve Rouwvrouw
Americaanseweg 113  5964PA Meterik
Kamer van Koophandel 17156861
BTW NL 166058804B01

 

Mijn aanpak

Dit is afhankelijk van wat je kiest uit mijn aanbod van diensten of producten. Wat is je aanbied en wat ik voor je kan betekenen kun je op mijn website bekijken.

 

Wie kan een beroep doen op mijn diensten?

Ik bied mijn diensten en producten aan, aan particulieren die woonachtig zijn in Nederland.

Mijn doelgroep bestaat hoofdzakelijk uit vrouwen die graag ondersteuning wil bij rouw en verlies.

Is er garantie op mijn producten?

Je bent samen met mij (mede) verantwoordelij, wanneer je beroep doet op mijn diensten.

Wel zal ik me naar alle redelijkheid inspannen om jou de beste ondersteuning te geven. De vorm van de ondersteuning wordt besproken bij mijn aanbod op de website.

Wat zijn de prijzen?

De prijzen van mijn diensten en producten staan vermeld op mijn website en zijn steeds inclusief 21% BTW. Mijn prijzen staan vast, maar op termijn kunnen ze wel verhoogd worden. De nieuwe prijzen worden dan op mijn website vermeld.

Je kunt dus geen rechten ontlenen aan eerder gecommuniceerde prijzen.

Betaalwijze

De betaling voor het herinneringsboek mag in twee delen betaald worden, 50% bij opdracht en 50% na afloop en het Memoir Exclusief Arrangement idem via bankoverschrijving.

Na je betaling krijg je een factuur inclusief BTW via e-mail toegestuurd .

Hoe verloopt de aanmelding voor een dienst of product?

Aanmelden voor mijn diensten of producten kan enkel via e-mail.

De overeenkomst tussen jou en mij komt dus online, na acceptatie van de algemene voorwaarden en na betaling tot stand (product 1-2-3).

Een opdracht komt tot stand na wederzijdse goedkeuring na de inspiratiesessie.

Aanmelden kan voorlopig uitsluitend via email. Zodra de bevestiging wederzijds is, is je aanmelding definitief.

Inspiratiesessie

Gratis inspiratiesessies worden ingepland via de telefoon met een bevestiging per email.

Annuleren of verplaatsen kan door mij een email te sturen naar yvl@kpnmail.nl – info@yolandevanloon.com of te appen/smssen op +31 (0)621651668

Kan een samenwerking tussentijds stopgezet worden?

De overeenkomst tussen jou en mij is wettelijk niet opzegbaar, waardoor ik niet verplicht ben om jou je geld terug te geven.

In een gesprek met jou wil ik met je bekijken hoe we beiden met een goed gevoel uit onze samenwerking kunnen stappen.

Zelf behoud ik steeds het recht voor om de samenwerking stop te zetten, zonder opgaaf van reden. Ik breng je hiervan op de hoogte via email. Het tot dan toe betaalde bedrag ontvang je dan uiteraard van mij retour.

Overmacht

Jij en ik kunnen een beroep doen op overmacht, wanneer het voorval zich voordoet na het sluiten van de overeenkomst. Het voorval niet te voorzien is op het ogenblik van onze samenwerking en het niet te wijten is aan een fout van jouw kant.

Het voorval er voor zorgt dat de uitvoering van de overeenkomst zo bemoeilijkt wordt dat uitvoering niet meer haalbaar is zowel in de praktische uitvoering als op het financiële vlak.

Gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zal ik de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Mocht deze periode langer dan 60 dagen duren, dan zijn zowel jij als ook ik gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan jou of mij.

Als tijdens onze overeenkomst door overmacht het project tot stilstand komt, heb ik het recht om het reeds uitgevoerde gedeelte in rekening te brengen.

In geval van overmacht zal ik naar alle redelijkheid mijn best doen om jou desgewenst een alternatieve oplossing aan te bieden.

Aansprakelijkheid

Voordat je mij aansprakelijk wilt stellen, verwacht ik vooraf een e-mail van jou, om een ingebrekestelling aan mij te melden.

In deze e-mail geef je mij met duidelijke redenen aan waarom je mij aansprakelijk wilt stellen.

Ook geef je mij een redelijke termijn (minimaal 10 dagen om eventuele fouten te herstellen.)

Mocht ik aansprakelijk blijken voor schade die is ontstaan door het niet nakomen van mijn verplichtingen uit onze overeenkomst of op een andere manier, dan is die aansprakelijkheid altijd beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag  (inclusief BTW) van onze overeenkomst.

In het geval dat ik verzekerd ben, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag van de uitkering van mijn verzekering voor deze specifieke situatie.

Indirecte schade is uitdrukkelijk uitgesloten. De beperking van mijn aansprakelijkheid geldt niet als mijn aansprakelijkheid voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van mijn kant.

Wat te doen bij een conflictsituatie?

Dan zoeken we samen naar een oplossing.

Lukt dat niet, dan zoeken we kundige hulp van buitenaf.

Uitsluitend het Nederlandse recht en deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op onze overeenkomst.

©2019-2022 Yolande van Loon – Creatieve Rouwvrouw

 

Wil je iets vragen?